නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The Fish Master: Hooked Inc you should go deeper to catch more precious, expensive fishes. As you improve your fishing rod, you can be fish master! Fishing needs patience, but in this game, there is no need! Just bring your fishing rod, compete in fishing masters league with your friends! Check also our awesome games as Helix Jump and Knife Hit and Stack Ball , Hole.io and The Fish Master: Hooked Inc ! Game Features The Fish Master: - Tap and try catching fishdom fishes in the sea - Try to catch and collect as much as you can - Upgrade your fishing rod to throw deeper - You will earn money while you are not playing - Catch as many fishes as you can - Improve your fishing line to go deeper and catch more fish - Become the ultimate fish master - Improve your fishing line to go deeper and catch more fish - Become the ultimate fish master Download The Fish Master Hooked Inc ! for FREE and enjoy hours of HAPPY FISHING!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Crazy Labs Marvel Games

නිකුතු දිනය

2019-06-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

79.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට