මුල් මිල USD$2.99 විය, වර්තමාන මිල USD$1.94
35% වට්ටම් • 9 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

In Season 2 of the award-winning hit The Last Door, delve further into the madness of the Veil as Dr John Wakefield, psychiatrist to Season 1’s protagonist Jeremiah Devitt. Setting out in search of his client who has mysteriously vanished, Wakefield is soon drawn into the haunting web of forbidden knowledge, madness, and a deeper conspiracy hiding it all. As his search takes him beyond England, will he find his missing client? Or will he merely find that he, too, is about to become lost in the search for the Last Door? The Last Door Season 2: Collector’s Edition brings four new episodes and exclusive extras with more mysteries, more locations, more characters, and more chilling otherworldly horrors than the first Season. Journey back to Victorian England, through mental asylums, abandoned manors, opium dens, and beyond in this fascinating conclusion! Features * Sequel to the award-winning point-and-click Victorian-era horror adventure, The Last Door * Four episodes and exclusive extras and bonus content in one limited-edition set * Guide Dr Wakefield through new locations, characters, scenes, and puzzles in a new compelling mystery * Search for and uncover forbidden knowledge that may drive you mad in a game inspired by the works of H.P. Lovecraft and Edgar Allan Poe

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

විශේෂාංග

  • Xbox achievements
  • The final chapter of this exciting history!
  • Solve puzzles that will squeeze your brain
  • Fantastic 8-bit graphics!
  • Inspired by the works of H.P. Lovecraft and Edgar Allan Poe
  • Four episodes and exclusive extras and bonus content in one limited-edition set

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Game Troopers

හිමිකම

Copyright © 2015, Game Troopers, SL.

වැඩිදියුණුකරු

The Game Kitchen

නිකුතු දිනය

2018-09-19

ආසන්න වශයෙන් තරම

279.36 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට