නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The Unarchiver is a powerful compression software Support zip, 7z, rar, gzip, bzip2... compression formats

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

陈仁松

හිමිකම

Simon Chen

නිකුතු දිනය

2015-05-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

28.94 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

中文(中国)
English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

The Unarchiver වෙබ් අඩවිය
The Unarchiver සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට