නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Thirteen - Tien Len Mien Nam (Tiến Lên) - Southern Poker Offline or Thirteen Cards is the popular free card game in Vietnam. In this game, you can play Tien Len offline without the network connection. A match of Thirteen Tien Len Xo Viet can play with 2 - 4 player. The No.1 Southern Poker game on Android, iOS, and UWP. With a smart computer, Tien Len Mien Nam Offline will help you to improve playing skill and become a professional player. * Features: - Many options to play a match of Thirteen Cards. - Bots (AI) very hard with 8 level different. - Leaderboard of the world or only ranking in your list friends from Facebook. - Don't and never have banner ads on "Tien Len XoViet". - Many options to collect Chip to play Thirteen Cards Poker.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

XOVIET

නිකුතු දිනය

2017-11-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

91.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට