නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Size doesn't matter for these miniature men of war. Take control of a platoon of crack soldiers and deploy in a variety or war zones as you battle through the epic campaign. WAR! WHAT IS IT GOOD FOR? Featuring awesome visuals, intuitive touch gameplay, varied missions and a great sense of humor, Tiny Troopers is the complete package. HOORAH! You control three highly trained troopers whose missions include destroying the enemy, blowing up structures, and escorting journalists through war torn areas. WHAT'S THE MISSION? Tiny Troopers features 30 explosive missions spread across three chapters, all tied together into an involving, narrative-driven campaign. GET PROMOTED Your troops will get stronger and more battle hardened the more missions they survive. Can you keep your squad alive through the whole war? BATTLE FOR IN-GAME ACHIEVEMENTS Earn 20 in-game XBOX achievements to prove your awesomeness. Check out http://gametroopers.net for more games about to be released!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Letterbox view. Minor bug fixing.

විශේෂාංග

  • Tiny Troopers, Big explosions!
  • Guide your troops behind enemy lines.
  • Awesome firepower and pinpoint targeting.
  • XBOX Live Achievements.
  • Specialist soldier for spec-ops.
  • 30 strategic missions to accomplish.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GAME TROOPERS

හිමිකම

Copyright © 2015, Game Troopers, SL.

වැඩිදියුණුකරු

GAME TROOPERS

නිකුතු දිනය

2014-12-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

318.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Català (Català)
中文(中国)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Tiny Troopers වෙබ් අඩවිය
Tiny Troopers සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට