නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Want to GROW RICH? Can you TAP FAST enough? CLICK - TAP - BUILD collect potions cash every day – it keeps coming even when you’re not playing! 6 REASONS TO PLAY TINY WITCH! 🎃 SUPER CASUAL GAME PLAY Just keep tapping the screen. The perfect inline witchy clicker story! 🎃 TAP & BUILD Build your witch coven, collect money, hatch dragons, upgrade your township and keep growing! Tap! Tap! Tapped! 🎃 CLICK & CASH Casual & addictive captivating idle clicker city game play for witches happy to go clicking & pocket money every day! Collect what you’re owed from the potion consumer, watch it transported in the potion carrier and grow rich! 🎃 UPGRADE & GROW Plan your cash investments, lay down and level up your conglomerate business with multiple story upgrades so the cash keeps coming 🎃 UNIQUE VISUALS Amazing and captivating 3D magical world with beautiful farmland scenery, cunning witches, potion carrier and Pet dragons 🎃 CHALLENGE FRIENDS Think you can hatch more happy dragons than your friends? Get more potions? Exact your revenge and send them witches when you lay down a challenge! Tap like a shameless tycoon and clone as many tiny witches as you can to grow your conglomerate and keep upgrading your coven to pocket exact MONEY you are owed from your consumer in this awesome 3D game! Don’t derp out! A potion farming scenery city simulator that’s ric like no other - with dragons you can hatch! You can never have enough! 3 SIMPLE STEPS TO KEEP GROWING YOUR TOWN 1. Keep clicking to brew - (idle simulator mode when away!) 2. Research to win 3. Upgrading your habitats to be the farmland township tycoon story all your friends are talking about! Be shameless and get tapping and challenge your derp friends to see who can get ric and brews the rarest potion in this inline idle mining pocket clicker! ~~~~~~~~~~~ ALREADY LOVE THE GAME? Like us: https://www.facebook.com/tinytycoon/

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

First App Submission.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mindstorm Studios

නිකුතු දිනය

2017-10-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

88.79 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට