නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Simple time tracking extension which helps you be more productive, complete projects in time and bill your clients correctly. NOTE: PLEASE TURN ON THE EXTENSION AND RESTART EDGE AFTER INSTALLATION. Online time tracking software with powerful reporting and simple task management features. TMetric is a work time tracking web-app for individuals and teams who's primary workplace is at the computer. The extension integrates TMetric with the following tools: ActiveCollab, Asana, Assembla, Axosoft, Basecamp, Bitbucket, Bitrix24, Bugzilla, ClickUp, Doit.Im, Freshdesk, G Suite, GitHub, GitLab, JIRA, JIRA Service Desk, Megaplan, OpenProject, Pipedrive, Pivotal Tracker, Podio, Producteev, Redmine, Salesforce, Sprintly, Taiga, Team Foundation Server, Teamweek, Teamwork, TestLink, TestRail, Todoist, Trac, Trello, UseDesk, UserEcho, UserVoice, Visual Studio Online, Waffle, Wrike, Wunderlist, YouTrack, Zendesk, Zoho CRM.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Devart s.r.o.

නිකුතු දිනය

2017-08-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

784 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට