නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Discover Chess the fun way! The perfect brain workout for everyone. Enjoy chess as you never did, coming to live through the help of the wonderful 3D animated characters in the charming fantasy world of Playville. • Amazing fantasy 3D world. • Three different locations ( boards ) to play in – Forest, Playville ( the town ) and The Magic Tree. • Unique action 3D characters. • Hundreds of fun arcade style animations bringing chess pieces to live. Enjoy different chess modes: • Choose the team you like best – black or white - and play against the AI. • Two player hot-seat mode to play with your friends and family on a single device wherever you are (available in the full version of the game) Select the a level of difficulty that matches your experience: • Easy: Especially designed AI for beginners, suitable for kids and adults who are not experienced chess player, but would like to live the fun of playing a chess game and get engaged with the most popular game of all times. • Medium: A challenge to beat even for experienced players. • Hard: Tough – masters only! More features: • Auto save your last game to continue playing whenever you want. • Undo moves (unlimited in full version) • Hints (available in the full version) • Classic 2D pieces mode • Enjoy different views: Side-Perspective view, Top view and Free Camera view modes – touch and rotate the camera at your angle of preference. Challenge your brain with the most popular puzzle board game in the world ever. Complete as many of the achievements you can and do not forget to share the fun with your friends and family! Suitable for all ages with it’s appealing graphics, this amazing chess game would also be a perfect match for your kids to enjoy and become keen fans of the chess game for life. The most beautiful and fun Chess experience you can find! Toon Clash CHESS is part of the Playville Quest series. ================================= Ludus Studio is the developer name behind great games like: Stack the Balls, Foosball Cup, Foosball Cup World, Stop the Robots, Toon Clash CHESS, Board Defenders =================================

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Ludus Studio

හිමිකම

Copyright © 2015, Ludus Studio Ltd.

වැඩිදියුණුකරු

Ludus Studio

නිකුතු දිනය

2016-01-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

34.29 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Български (България)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Polski (Polska)
Português (Portugal)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Toon Clash CHESS වෙබ් අඩවිය
Toon Clash CHESS සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට