නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Match 2 or more cubes of the same color to solve puzzles and clear levels. With limited moves, your puzzle-solving skills will definitely be challenged. In Toon Crush : The Block Game you have to drop and collapse colorful blocks while enjoying the addictive gameplay ! Blast your way through thousands of amazing levels in this amazing puzzle game. Toon Crush : The Block Game's FEATURES: ◆ Complete tons of challenging levels and unlock new episodes! ◆ Play with unique game objectives and dozens of entertaining obstacles! ◆ Spectacular boosters to solve the level. ◆ Great graphics and cute characters. ◆ Super addictive gameplay (You've been warned!) ◆ Free to Play and filled with adventure. ◆ Fun and easy game to learn, yet a rewarding challenge to master. ◆ Over 1000+ awesome levels! And more to come! ◆ Collect and break colorful cubes. Toon Crush : The Block Game is completely free to play but there are advertisements in game. No more CANDY CRUSHING , COOKIES SMASHING , DIAMOND BREAKING or MATCH 3 gameplay! Just amazing simple tap gameplay! Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Toon Crush : The Block Game! Please rate and comment so that we can improve the game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

* Fixed crash issue on starting level with powers.

විශේෂාංග

  • 1000+ Unique Levels
  • Lovable Pets and Characters
  • Beautiful Graphics and sound effects
  • No Need of Internet
  • Unlimited Lives to play the Game

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Queen Games

වැඩිදියුණුකරු

Queen Games

නිකුතු දිනය

2018-08-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

159.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Toon Crush : The Block Game සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට