නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Join the Millions who are playing Top Gear: Stunt School Revolution and download now! With incredible visuals, loads of outrageous cars, iconic world locations, endless and mostly ridiculous customizations and truly unbelievable stunts, it’s everything you’d expect from the Top Gear team. Want to balloon hop a motor home to clear the Grand Canyon? Use your sports car and escape Alcatraz by leaping as far as you can and landing on a barge? Speed through a roller-coaster on a New York skyscraper with a cow on your pickup? You can do all this and more in Top Gear: Stunt School Revolution. • Endless vehicle customisations to tweak your car performance to any scenario • A fantastically responsive, intuitive driving experience • Fantastic iconic locations from around the world – Grand Canyon, Alcatraz, Sydney Harbour, New York, Moscow, London and China • Challenge your friends to beat your high scores on each stunt and tell everyone about it on Facebook and Twitter • The game is free to play and in-app purchases are available for extra Gold Nuts, Permits and Stig Dollars if you can't wait. This App contains: - in-app purchases that cost real money

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • The official BBC Top Gear Game.
  • Free Racing Game.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

BBC Worldwide Ltd

හිමිකම

Copyright 2014 BBC Worldwide Ltd

වැඩිදියුණුකරු

BBC Worldwide Ltd

නිකුතු දිනය

2014-12-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

245.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට