නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

This game allows multiplayer play and is not subject to Xbox Live Family Settings. Microsoft shares User IDs and gamertags. Sound the call to battle and join legions of players online in a battle to control the Roman Empire! Total Conquest is an exciting and strategic social game where you are a Roman governor developing your own city-state and army. But with Caesar dead, there’s no more playing games: You’ll need to join a powerful Legion -- or forge your own -- to defeat your enemies, protect your lands, and reign supreme. Vae victis! BUILD A MIGHTY ROMAN PROVINCE √ Build and manage your own unique city-state √ Defend your city with Towers, Traps, Walls, Gates and garrisoned units FIGHT EPIC BATTLES √ Hire, train and upgrade 10 different unit types, each with a specific role √ Take on a challenging solo campaign to master the art of war games √ Battle players from around the world and lead your army to victory FORGE AN UNSTOPPABLE LEGION √ Create or join a Legion of powerful players and get reinforcements from the other members √ Coordinate with your allies to win Legion Wars √ Fight to increase your Legion ranking and earn great rewards Enter the battle, get ready for the war, and enjoy hours of fun! _____________________________________________ Visit our official site at http://www.gameloft.com Follow us on Twitter at http://glft.co/GameloftonTwitter or like us on Facebook at http://facebook.com/Gameloft to get more info about all our upcoming titles. Check out our videos and game trailers on http://www.youtube.com/Gameloft Discover our blog at http://glft.co/Gameloft_Official_Blog for the inside scoop on everything Gameloft. _____________________________________________ This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third party advertisements that may redirect you to a third party site. Terms of use : http://www.gameloft.com/conditions/ If you install this game, you understand and agree that Microsoft may share your User ID and gamertag with the game publisher to enable game features. This game includes multiplayer features with online interactions that are not subject to Xbox Live Family Settings. These features may include the following interactions with other players online: • Send and receive game invites; • Play cooperatively or head-to-head; • Send and receive in-game text messages; • Communicate via in-game voice chat. Please see the publisher’s site http://www.gameloft.com/privacy-notice/windows8/ for information on settings it may enable.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

What’s New: CONQUEST MODE • The ultimate test of strategy & teamwork • Battle rival factions across a map of the Empire THE PHOENIX RISES • A new unit only available as a Conquest Mode reward • Explodes upon death & returns to the fight once per battle MORE COOL STUFF • Graphics Upgrade: Environments that are more vibrant & stylized • Request reinforcements via chat for the exact troops you need

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

වැඩිදියුණුකරු

Gameloft.

නිකුතු දිනය

2013-12-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

144.99 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Total Conquest වෙබ් අඩවිය
Total Conquest සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට