නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The Big Game of the year is finally here! Become a true Touchdown Hero of the American Football League in this top-down tackle-avoider! Choose the right scheme and swiftly rush down the field. Use fakes, pushes and spins to avoid being tackled by aggressive defenders. The unique slow-motion feature will allow you to Spot the Gaps and reach End Zone after End Zone. Get ready to score big! Share your scores and challenge your friends! - Free limitless fun for everyone - Unique slow-motion feature - Easy to learn controls - Loads of teams and characters to unlock - Different types of opponents, fields and weather conditions - Original old school graphics - Great retro-style music and sound effects ◉ Decide when you want to RAM, SPIN or FAKE to breakthrough towards the TOUCHDOWN ZONE! ◉ CUSTOMIZE your player from head to toes and show what you’re made of! ◉ Score TOUCHDOWN after TOUCHDOWN to beat high-scores and climb the ranks! TOUCHDOWN HERO: NEW SEASON is even bigger, better and more fun! ** PLEASE NOTE: "Touchdown Hero: New Season" is completely free to play but has optional in-game purchases. In-app purchases can be disabled through your device settings. Check out http://gametroopers.net for more games about to be released! Earn in-game XBOX achievements to prove your awesomeness.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GAME TROOPERS

හිමිකම

Copyright © 2016, Game Troopers, SL.

නිකුතු දිනය

2016-07-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

79.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ක්‍රීඩා

මෙම යෙදුමට හැකියි

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට