නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Tower defense fans ? A new td game is sure to thrill your senses. Tower Defense requires a legend. Can you be the one? Tower Defense - Castle Battle, fire wielding Wizards, and other unique troops are waiting for you! Enter the world of Clash! Join this game worldwide, battle with clan in tower defense wars, and compete in epic Clan Wars! Mighty magic, towers, strategy and super heroes are all in one tower defense game. Tower Defense: Magic Quest combines the best of TD games. Take part in epic magic battles and defend all towers in your magic kingdom. If you are a fan of Tower defense (TD) games and like to simulate defense legend fire shooting, so Defense Tower: Legend game is game for you. This is a game developed from classic Strategy games genre, old game but with a new context, more vivid graphics, more modern combat scene, fiercer, more glamorous. Defend, defend, and BOOM THE BATTLEFIELD! Are you ready to answer the call of duty when the world is at war and the realm is at risk? Travel to the realm of guns and boom! The iconic tower defense genre has been reborn. Are you tired of the same old tower defense mechanics? Brand new Viking Action Strategy! Only for true warriors: In this action packed strategy game, you will start with a small clan of Vikings and battle for both glory and riches alongside unique and powerful heroes. Beat royale clans in this epic tower defense game! A combination of action and strategy! Look for a fresh challenge in a new tower defence 2019 unique game. Get it FREE now!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Block Craft Studio

නිකුතු දිනය

2019-12-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට