නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Assemble your forces for a bigger, better Clash! THE TOWER DEFENSE GAME OF THE YEAR! Sound the call to battle and join legions of other players in a battle to control the Tower Defense Clash of Kingdoms! Play for FREE! Meet the latest game in the Tower Defense Clash of Kingdoms, a unique combination of the Tower Defense Toy War, march of empires, clash of kings total conquest and clash of clans genres ! Lead your army to victory! Define your strategy and choose your warriors carefully. Archers to kill from a distance? A Royale Golem to break through the defense? Or a heal spell to give a boost to your troops? Your decision will make the difference between victory and defeat! Hire powerful Heroes to lead your army of mythical creatures. Fight your way to become the world's greatest warlord. Put your strategies to the test in dungeons, raids, and more! With over 10 stunning levels, it's always time to clash! Discover Four Kingdoms and Ten Kingdoms and discover royale Last Empire in rise Stormfall ! Game Features: * Build an impenetrable tower kingdom fortress! * 10 challenging stunning levels * 3 unique warriors including wizard, paladin & barbarian * 12 powerful towers * 3 season world * 2 super heroes * Many monsters * Addictive racing gameplay * Choose from many different units to create the ultimate army! * Collect and evolve dozens of powerful heroes! * Battle fearsome bosses with friends from around the world! Enter into a massive medieval war, where you will march over your rivals’ burning remains in an all-out quest to conquer! Build up your defenses and brace for the assault! Become a right Conqueror in Tower Defense Clash of Kingdoms!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Amazing Arcade Games

නිකුතු දිනය

2019-04-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

113.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට