නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Tower Defense League Legends - Where HERO becomes LEGEND🔥🔥🔥 Enjoy the newest and most attractive strategy TD game - tower defense game ! Destroy a royal revolt ! The world is in a situation that is extremely dangerous. The dark forces invading the world conspiracy. Let’s hone their skills strategies and tactics to become the military commander and stop the plot. Your assertion that the legendary commander of the Defense legends. Build your league of legends and destory all aliens enemies ! Your clans must win! Tower Defense: League Legends is a classic defense game with nice graphics creates a whole new world. Choosing the right weapons is the key to any successful defense tactics in defense legend. Let’s grow the castle, arrange the heroes, defense towers, recruit the archers to fight against the bloodthirsty and good fight army (including zombies, robots, flame dragons, werewolves, skeletons, cutie slimes...). In defense tower wars, the intense battle to protect Yun castle will happen continuously and the power of enemy will increase unceasing. Let’s create the best tactic to save and develop the castle to become the legendary defender with Tower Defense: League Legends. Commander, you are now like the king of the most monumental Kingdom. Let's gather the soldiers, train them, practice them and fight for our Victory. Let's the galaxy honor our Kingdom as symbol of Legendary tower defense kingdom. You love the strategy games genre and the tower defense TD games? The most amazing experiences are waiting for you in Tower Defense: League Legends! Survive if you dare in battle bay of Tower Defense: League Legends ! Play now Tower Defense: League Legends for free!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Friends Multiplayer Games

නිකුතු දිනය

2019-05-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

27.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට