නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Playing with toy soldiers is something that every kid loves. Now, you can play with toy soldiers one more time in Tower Defense TD: Battlelands Royale, a new strategy game. Defend your base from the invading enemies. Defeat the enemies by placing soldiers along the way to stop them from reaching your base. Carefully place your units on the map and upgrade them for better fire powers. The choice of troops is very important as there are various enemies in every level. Have fun with Tower Defense TD: Battlelands Royale! Your Kingdom is under attack by fearful Monster. In this Tower Defense, you need to react fast and use the right weapons in order to win one of War Games. Like Strategy Games, this TD challenges you, makes you to be the best king to protect all the kingdom. Failing to do so will result in losing your Kingdom, your Monster will kill you right away. Try one of the most exciting new best free Castle. Setup Defense Tower, pick a explosive weapon and enjoy the most fancinating Tower Defence games.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tapps Top Game Free LLC

නිකුතු දිනය

2019-05-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට