නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Township is a unique blend of city building and farming! Build your dream town! Harvest crops, process them at your facilities, and sell goods to develop your town. Trade with distant islands. Open restaurants, cinemas and other community buildings to give life in your town special flavor. Explore the mine to get resources and find ancient artifacts. Run your own zoo and collect animals from around the world. Are you ready to build your dream? Let’s get started! Township is free to play, though some in-game items can also be purchased for real money. *You need an internet connection to play the game and enable social interaction, competitions, and other features.* Enjoying Township? Learn more about the game! Facebook: www.facebook.com/TownshipMobile Twitter: twitter.com/township_mobile Questions? Contact our Tech Support at support@playrix.com.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

COLOR SPLASH * Collect colored blocks in match-3 levels to win prizes! * Paint blocks at the Artist's Workshop to keep playing Color Splash! * Launch rockets to compete with your neighbors and win a special reward! * 2 new profile pictures you can get for personal achievements and for setting records in the tournament! * 11 colorful decorations in the Store and temporary goods at the factories. REEF FISHING * Set fishing records and win prizes! * Collect colored bottle caps to make lures at the Bait Shop! * 12 thematic decorations in the Store and goods for real fishers at the factories. ALSO FEATURING * 3 new town expansions and 1 in the Zoo.

විශේෂාංග

  • Different buildings and decorations you can use to create your dream town
  • Various crops to grow and later process at your factories
  • Fun, charismatic townspeople with orders you need to fill
  • Your town's mine packed with ancient artifacts to discover and collect
  • Exotic goods brought from the islands
  • A zoo to build where you can even breed animals
  • Famous landmarks you can use to decorate your town, like the Statue of Liberty, Big Ben, and many more!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Playrix

හිමිකම

2015 Playrix

නිකුතු දිනය

2015-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

357.95 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Township වෙබ් අඩවිය
Township සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට