නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Toy Blast: Zoo Rescue is fun match3 game by pet rescue saga ! Welcome to the cutest pet family that you create! crush, pop and blast cubes through amazing puzzles. Match 2 or more adjacent cubes of the same color to crush and collect toys. Enjoy the amazing toy world in Toy Blast: Zoo Rescue! Play the newest connect lines puzzle game from the makers of the super hit games, Garden Mania and Bubble Bird Rescue! Toy Blast: Zoo Rescue is a fun puzzle game full of love. You need to connect colorful lines of Pet to compete challenging levels in this puzzle adventure. Come on, let's get the most fun out of Pet Land! Match 2 or more adjacent cubes of the same color to crush and collect toys. Enjoy the amazing toy world in pet blast! How to Play 1. Tap 2 or more adjacent cubes of the same to crush. 2. Achieve required score to pass levels, no time limit. 3. The more cubes get crushed each move, the higher score you will get. Features: 1. Popular and classic gameplay. 2. Colorful and delicate cubes design. 3. Plenty of levels filled with thrilling and challenges. 4. Easy to learn but can be hard to master. In the each puzzle, there are many cube, we need to match the toy bear and blast it!, enjoy the very addictive splash and most interesting match-two casual puzzle game! This app is completely free, without in-app-purchase!, your way through beautiful worlds full of sweet bear tap the cube to strike the toy bear blast star before you run out of moves! No more CANDY CRUSH , COOKIES SMASHING , DIAMOND BREAKING , PET RESCUE SAGA or MATCH 3 gameplay! Just amazing simple tap gameplay! Be the best animal friend around!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

New Free Good Games

නිකුතු දිනය

2019-03-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.69 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට