නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Another masterpiece from the creators of Traffic Racer. This time, you are behind the wheels of a motorbike in a much more detailed gaming experience, but also retaining the old school fun and simplicity. Traffic Rider takes the endless racing genre to a whole new level by adding a full career mode, first person view perspective, better graphics and real life recorded bike sounds. The essence of smooth arcade racing is still there but in the shell of the next generation. Ride your bike in the endless highway roads overtaking the traffic, upgrade and buy new bikes to beat the missions in career mode. Now it is time to hit the roads with a motorcycle! FEATURES - First person camera view - 24 motorbikes to choose from - Real motor sounds recorded from real bikes - Detailed environments with day and night variations - Career mode with 60+ missions - Support for 18 languages TIPS - The faster you ride, the more scores you get - When driving over 100 kmh, overtake traffic cars closely to get bonus scores and cash - Driving in opposite direction in two-way gives extra score and cash - Do wheelies to get extra score and cash FOLLOW US * http://facebook.com/trafficridergame * http://twitter.com/traffic_rider *** No Timers, No Fuel *** Just pure endless fun! Traffic Rider will be updated regularly with your suggestions. Don't forget to leave a review with your feedback.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Added new career map with 26 new missions - Added 2 awesome motorbikes - Added gamepad support - Added mph unit option - Added Indonesian language option - Various improvements and bug fixes

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Soner Kara

හිමිකම

2016 Soner Kara

වැඩිදියුණුකරු

Soner Kara

නිකුතු දිනය

2016-01-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

98.15 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)
Dansk (Danmark)
Nederlands (Nederland)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Traffic Rider වෙබ් අඩවිය
Traffic Rider සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට