නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to popular Las Vegas Treasury of Atlantis . Start now and collect $200,000 FREE CHIPS as Welcome BONUS in your CasinoSlot game! Inside you will find a lot of FREE COINS rewards, bonus games and amazing slot experience!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Treasury of Atlantis - Free Slots Casino Games = Huge Payouts = Mega Bonus Games == EXTRA Features == - Play & Win Casino Slot Machine Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots! - More you PLAY > More you GET! - Free chips every 30 minutes for you! Play your favorite slots anytime you want! - A lot of Bonus Games: Wheel of Fortune, Nice cards, etc. - $200,000 chips to get you started! - GEMS - allow get extra rewards and double any coins wins! - BONUS POINTS - play Bonus Games anytime! == Features == - Collect Daily progressive bonus - Collect FREE COINS every 30 minutes! - Exchange gems for coins, bonus points & boosters! - Use BOOSTS 2x! 3x!! 5x!!! to increase your experience & WINS! - Daily GEMS! Now you can play amazing Treasury of Atlantis any time and anywhere! Just connect your Facebook account and stay synced with coins, gems and your progress! Also you may invite friends and receive FREE COINS & GEMS Rewards! Collect golden symbols to earn huge gems rewards! Slot maniacs wins a lot of Royal & Huge Jackpots each day! In this slot king machine you'll play online with people from all over the world and fight for rewards from all Duksel VIP Slots Club Games! == Progress == - Leaderboards in Global Casino Slot Games - Leaderboards in this Slot Machine - Achievements with progressive rewards! - Daily Quests with rewards $ DOWNLOAD NOW! Treasury of Atlantis - Free Slots Casino Games $ Have Fun and Good Luck $

විශේෂාංග

  • Free chips every 30 minutes for you
  • Use BOOSTS 2x! 3x!! 5x!!! to increase your experience & WINS!
  • Collect Hourly FREE Bonus Points and Daily GEMS!
  • Exchange gems for coins, bonus points & boosters!
  • Achievements, Daily Quests, Leaderboards!
  • Extra Bonus Games: Wheel of Fortune, 9 cards.
  • BONUS POINTS - play Bonus Games anytime!
  • Play & Win Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots!!
  • $200,000 free chips to get you started

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Duksel

නිකුතු දිනය

2018-11-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

63.92 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට