නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

If you can pass 50 levels of this game, you are the best tripeaks solitaire player. Best Tri-Peaks Game. This game provides best user experience. It is a classic Tripeaks solitaire. TriPeaks Solitaire Blast is 100% free. There is no pop-up ads and full-screen ads. There is no stupid in-app purchase. It is easy to play. Rules: Tripeaks Solitaire starts with a specific layout and one open card. Rest of the cards are on closed stack. Your aim is to move all the cards to open card. You can move any of the open card on the peaks to the open card if it is adjacent to it regardless of the suit. e.g. you can move a 3 or 5 in case the open card is 4. Either King or 2 can go on top of the Ace.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Z Apps Studio

හිමිකම

Copyright © Z Apps Studio, Inc.

නිකුතු දිනය

2015-02-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට