මුල් මිල USD$2.59 විය, වර්තමාන මිල USD$2.20
15% වට්ටම් • 4 පැය වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Do you think you're a good driver? Can you control the large cars on the winding and narrow roads? In that way you can try it today in our new simulation. Become a truck driver. Enjoy your surroundings because you will drive through small villages, across mountains and hills, but also around the sea! Beware of treacherous turns and unevenness on the road. Do not forget to turn on the lights to see where the way goes after the sunset. The work of professional drivers is challenging and you will spend many hours on the road. WASD - drive L - turn on/off the lights

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Marcin Boho

හිමිකම

BODROID 2019 ⓒ

වැඩිදියුණුකරු

Marcin Boho

නිකුතු දිනය

2019-03-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

192.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙනත්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට