නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The entire page will be fading to dark, so you can watch the videos as if you were in the cinema. With a single click on the lamp button, the page will fade to dark. And automatically focus on the video. By clicking on it again, the page will return to normal. Turn Off the Lights is a lightweight and useful add-in designed for a more comfortable watching experience. It works for all known video sites such as YouTube, Vimeo, Dailymotion, Hulu, Metacafe, Youku, etc. Not only this but these extensions are compatible with Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Maxthon and Yandex web browsers. A few great features in this browser extension: + Turn the lights back on, by clicking on the black layer + Supports multiple video sites: YouTube™, HTML5 video,... and more + Customize your YouTube: Auto HD: Set videos to play in HD automatically. Users can select from highres > 8K > 5K> 4K > 1080p > 720p > 480p > 360p > 240p > 144p > default Auto Wide: Automatically plays the videos on the widest mode ,... and more + Easter Eggs: Shortcut key: T -> Do you like a real movie theater feeling? + Option to make the screen dark when the user clicks on the play button + Option to turn on/off the fade in and fade out effects + Custom colors + Option for Flash Detection + Option to Show Dimness Level Bar + Option for Eye Protection for when it's night, with whitelist/blacklist filter + Option for atmosphere lighting that shows a glow around the video player + Option to show the dark layer on the top of the window + Option for shortcut keys: Ctrl + Shift + L to toggle the lights Alt + F8 to restore the default opacity value Alt + F9 to save the current opacity value Alt + F10 to enable/disable the Eye Protection feature Alt + (arrow up) to increase the opacity Alt + (arrow down) to decrease the opacity Alt + * to toggle the lights on all open tabs + Option for Camera Motion + Option for Speech Recognition + Option for Mouse Wheel Volume Control for each HTML5 video player + Option to add a filter to the current HTML5 video player (grayscale, sepia, invert, contrast, saturate, hue rotation and brightness) + Option to show the Audio Visualization effect on top of the current HTML5 video (Blocks, Frequency and Music Tunnel) + Option to loop the current HTML5 video player + Option to place the Night Mode switch to toggle YouTube™ in black or white theme, with whitelist/blacklist filter Timestamp: Activate the Night Mode within the chosen time Blackout: Dims the web page and activates the Night Mode + Option to stop YouTube and HTML5 videos from automatically playing. + and more... Don't forget to like & Follow Us: Facebook https://www.facebook.com/turnoffthelight Google+ https://plus.google.com/+turnoffthelights/posts Twitter https://twitter.com/TurnOfftheLight Pinterest https://www.pinterest.com/turnoffthelight Instagram https://www.instagram.com/turnoffthelights YouTube https://www.youtube.com/c/turnoffthelights Feel free to contact us if there is any problem or suggestion. Note: YouTube is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Stefan vd

හිමිකම

Copyright © 2018, Stefan vd. Turn Off the Lights™ is a trademark of Stefan Van Damme.

වැඩිදියුණුකරු

Stefan vd

නිකුතු දිනය

2016-09-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.26 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

العربية (المملكة العربية السعودية)
Català (Català)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Norsk Bokmål (Norge)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Slovenščina (Slovenija)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට