නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Best 2048 solitaire merging game ever! It is most enjoyable - colorful - wonderful game! Make 2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024 and 2048 with your cards, enjoy your solitaire twenty48 experience! 20FortyEight Solitaire (Twenty48 solitaire) is an awesome card game which consist awesome features. The only aim is maximize your score by merging the cards from smallest to biggest one! Make 2048 and all column blows! Yeah Twenty Fourty Eight! Gain bonus points with combos, make double triple merges to gain extra bonus points! Make 2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024 and 2048 with your cards, enjoy your solitaire twenty48 experience! Put your sexy math skills to the test, build waterfalls and score Twenty48, in this awesome card game. TWENTY48 Solitaire is named because of the 2048 solitaire games. The game merges the twenty48solitaire, merge cards, merge numbers, gain point, reach 20 48 and 2048. Ready for fun! It means a lot of fun! If you're a fan of Twenty48 Solitaire : 2048, Solitaire Spider Solitaire , Pyramid Solitaire Saga , this game will be familiar to you. Twenty48 Solitaire by voodoo is a casual game but it is puzzle like. You should think before you move, plan your next move. But if you don't want to think, then don't think, just play :) How to play: • Merge cards of the same number • Score huge points, compete with friends • Make a Twenty 48 card to make bonus point Gain bonus points with combos, make double triple merges to gain extra bonus points! TWENTY48 Solitaire is named because of the 2048 solitaire games. The game merges the twenty48solitaire, merge cards, merge numbers, gain point, reach 20 48 and 2048. Ready for fun! It means a lot of fun! Twenty48 Solitaire is a casual game but it is puzzle like. You should think before you move, plan your next move. But if you don't want to think, then don't think, just play :) Hint: Put the biggest cards at the top!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sniper Strike FPS Shooting

නිකුතු දිනය

2019-06-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට