නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The best object finding game! Step into a mystical gateway to a place called Halfworld and unravel its myriad mysteries! When your father – a famous researcher who devoted his life to the exploration of enigmatic portals – goes missing, you have no choice but to set out on a journey to a place where universes collide and intersect, a dimensional crossroads known as the Halfworld. Teleport yourself into an out-of-this-world adventure to get to the bottom of mysteries that span realms and defy time and space. Challenge your wit, explore stunning locations and meet striking characters. Do your best to find your father and decode the enigmas of Twin Moons®! EXPLORE unique worlds, FIND AND USE hidden objects, PLAY tricky mini-games, SOLVE challenging quests and WIN the eternal battle between Order and Chaos! While this game is absolutely free to play, you have the ability to unlock optional bonuses via in-app purchases from within the game. You may disable in-app purchases in your device settings. ● Nearly 3180 absorbing quests to tackle ● 411 collections to assemble ● 35 stunning scenes to explore ● Three thrilling mini-games to play ● Unique characters and dozens of powerful tools ____________________________ Game available in: English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Brazilian Portuguese, Russian, Korean, Chinese, Japanese, Traditional Chinese ____________________________ Sign up now for a weekly round-up of the best from G5 Games! www.g5e.com/e-mail ____________________________ G5 Games - World of Adventures™! Collect them all! Search for "g5" in Windows Store! ____________________________ VISIT US: www.g5e.com  WATCH US: www.youtube.com/g5enter FIND US: www.facebook.com/g5games FOLLOW US: www.twitter.com/g5games Terms of Service: http://www.g5e.com/termsofservice G5 End User License Supplemental Terms: http://www.g5e.com/G5_End_User_License_Supplemental_Terms

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

We have fixed some important bugs and made game improvements. NEW HIDDEN OBJECT SCENES – The talented Artist, whose works come straight to life, is in grave danger! Dark forces want to misuse her creative power in order to bring an evil creature from another dimension. Explore the amazing Studio to remove this threat! Also get ready to witness the supernatural in the mysterious Barbershop and set off on an unforgettable underwater journey aboard the Poseidon submarine. POWER OF CREATION EVENT – Head to the Studio and expose a nefarious plot! Will you be able to save the Artist and restore peace? Open a legendary Peacock Jewelry Box by collecting Bees. Assemble five ravishing event collections, tackle 33 challenging new quests and win magical avatars, a fantastic Flying Colors Talisman and many more gifts! MORE QUESTS AND COLLECTIONS – Solve 280 more new quests and assemble 30 new collections to get six unique rarities.  FIXES AND IMPROVEMENTS – Your favorite game is only getting better. Check it out! Join the G5 email list and be the first to know about sales, news and game releases! www.g5e.com/e-mail Leave a review and let us know what you think of our latest update. Your feedback helps us provide you with the best experience.

විශේෂාංග

  • Nearly 3180 absorbing quests to tackle
  • 411 collections to assemble
  • 35 stunning scenes to explore
  • Three thrilling mini-games to play
  • Unique characters and dozens of powerful tools

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

G5 Entertainment AB

හිමිකම

© 2016 - 2019 G5 Holdings Limited. Published by G5 Entertainment AB. All Rights Reserved.

නිකුතු දිනය

2017-10-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

120.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට