නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Ultra Screen Recorder - Your perfect screen and webcam recorder for making video tutorials, product demos, sharing gaming experience & more. Even better, it's a free and open source software. Ultra Screen Recorder not only enables you to record full screen, games, padcasts, films, active applications and even selected area of your screen easily, but also enables you to record the webcam in the same way. Furthermore, it has the ability of recording system sound (speakers, headphones, etc.) and your voice (microphone) on the video. Be default, Ultra Screen Recorder saves your records in .flv format, but you can always change it to .mp4, .mov, .mkv, .ts, or .m3u8 in settings. Ultra Screen Recorder also provides you free streaming functions. The app is integrated with almost all popular streaming services. Please note: there is no support for Windows 10 S devices. Enjoy professional screen recording and streaming on Windows 10!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CompuClever Systems Inc.

හිමිකම

CompuClever Systems. All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

CompuClever Systems.

නිකුතු දිනය

2019-05-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

223.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Ultra Screen Recorder for Free රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Ultra Screen Recorder for Free බලපත්‍ර නියමයන්
End User License Agreement This SOFTWARE is being provided to You by CompuClever Systems. (“CompuClever”). By installing, downloading, copying, or otherwise using this CompuClever SOFTWARE, You agree to the following terms and conditions (“Agreement”) specified at: http://www.compuclever.com/info/eula/

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට