නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Uno Classic is a fast and frenzied card game has been a family favorite for over four decades now. Featuring a balanced mix of gentle strategy and chance, it’s entertaining for all ages and can be played anywhere. It is a pretty popular game, and for a good reason: it's a game that's very simple to learn, but still has some strategic complexity. It's on the shallow end of complexity. The objective of the game is to get rid of your cards fast to win this game! But Uno Classic game not just a feast of fun – it also helps develop kids counting, matching, critical thinking, and social interaction. Uno is a simple color and number matching game. The deck consists of 108 cards, of which there are 25 of each color (red, green, blue, and yellow), each color having two of each rank except zero. The ranks in each color are zero to nine, "Skip", "Draw Two", and "Reverse" (the last three being "action cards"). In addition, the deck contains four each of "Wild" and "Wild Draw Four" cards Each player is dealt 7 cards and the remaining cards are placed face down to form a draw pile. The first player has to match the card in the discard pile either by number or color or the player can throw down a Wild Card else he must pick a card from the draw pile. If he can play what is drawn, great. Otherwise play moves to the next person. In Uno The card deck contains four colors with numbers from 0 to 9, as well as Action cards - "Reverse", "Skip", "Take Two", "Wild" and "Wild Take Four". The winner is first one who has no cards left. Now you can play Uno Classic with your Facebook friends, against the computer or with millions of Uno players around the world. You can also create a Private Room and invite your friends to play. The biggest advantage of Uno Classic card game is that it can be enjoyed by everybody in the family. From grandparents to kids everybody can enjoy a game of Uno even along with their Buddies. No matter what the occasion is, Uno Classic seems the favorite choice for the group. Simply bored? You are in for an overload of fun with Uno Classic card game. Trust us – Uno Classic is a real blast! Download Uno today for hours of fun!! ★★★★ Uno Classic Features ★★★★ ❖ 2, 3 & 4 Player Modes ❖ 2 Wild Cards & 3 Action Cards ❖ Create Private Room and Invite Friends and Family ❖ Play with players across the world ❖ Three strategic AI players ❖ Fast-paced, competitive and fun - for free! ❖ Touch friendly interface Don't forget to Rate and Review our game Uno Classic so that we can make it better! Share the game with your friends! Enjoy the game!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

1. IMPORTANT!! Make sure all the players/friends are on the latest updated version to connect during private matches. 2. Major bug fix related to online connectivity. Hence all the user must update the game 3. Minor UI Issue Fixed.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Everyday Games

හිමිකම

Copy right @ 2020 Play Evreryday Games. All rights resreved

වැඩිදියුණුකරු

Play Everyday Game

නිකුතු දිනය

2018-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

180.79 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Uno Classic වෙබ් අඩවිය
Uno Classic සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට