නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

UNO with Buddies: Fast Fun Card Game for Everyone! The world's most beloved card game UNO with friends ! One of the most iconic classic games which we all grew to know and love! Sometimes you get stuck in the groove of playing the same old games. This online version of the popular card game Uno With Friends ensures that you can now play your favorite card game anytime anywhere. As you know, the goal is to get rid of your cards before your opponents do. When you have only two cards left, don't forget to hit the UNO button! So, what are you waiting for? Download UNO and Friends now for FREE!! ★★★★ UNO With Friends Features ★★★★ ❖ Enjoy with Friends and with Family ❖ Play with players across the world ❖ Strategic AI players ❖ Fast-paced, competitive and fun - for free! ❖ Friendly interface ❖ Excellent game graphics So if you’re looking for something new, here’s a new classic Crazy Eights card game for you to try…it’s called Uno With Buddies. The object of this ultimate card game is to get rid of all your cards before the other players get rid of theirs. All you have to do is to get rid of cards from your hand by discarding cards that match the top card in the Discard pile in the centre of the table. It is a simple color and number matching game. The biggest advantage of Uno With Buddies card game is that it can be enjoyed by everybody in the family. From grandparents to kids everybody can enjoy a game of Uno even along with their Buddies. No matter what the occasion is, UNO seems the favorite choice for the group. The card deck contains four colors with numbers from 0 to 9, as well as action cards - "Reverse", "Skip", "Take Two", "Wild" and "Wild Take Four". Each player is dealt 7 cards with the remaining ones placed face down to form a draw pile. The first player has to match the card in the discard pile either by number or color or the player can throw down a Wild Card else he must pick a card from the draw pile. If he can play what is drawn, great. Otherwise play moves to the next person. The winner is first one who has no cards left. Points are scored and you start over again.. This is a classic game of family fun! Race to get rid of all your cards! Use the Action Cards against your opponents. When you're down to one card don't forget to yell "Uno"! UNO and Friends is the game you can play anytime anywhere. Don’t you think UNO and Friends would be a great addition to your next game right? Download UNO and Friends for your phone and tablets today and have endless hours of fun. We will be grateful to hear your opinions and improve - whenever needed - in future versions. Enjoy playing UNO and Friends anywhere anytime, Free!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Top Action Legends CSGO Free Games

නිකුතු දිනය

2019-05-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.77 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට