නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Uphill Rush Racing Get ready for some extreme waterslide action in the world’s craziest water park simulator! Survive as long as you can as you perform crazy stunts and blast through everything in your path! Whizz and bounce through rollercoaster-style corkscrews, loops and more! You’ll brave incredible water parks and dominate some seriously insane tracks. This is more than just fun in the sun…Have you got the skills to make it to the finish line in this epic, thrill-filled ride?

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fun Best Popular Epic Games

නිකුතු දිනය

2019-05-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.57 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට