මුල් මිල USD$39.99 විය, වර්තමාන මිල USD$9.99
75% වට්ටම් • 15 පැය වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

CURSED BE THE CHOICE… London, 1918. You are newly-turned Vampyr Dr. Jonathan Reid. As a doctor, you must find a cure to save the city’s flu-ravaged citizens. As a Vampyr, you are cursed to feed on those you vowed to heal. Will you embrace the monster within? Survive and fight against Vampyr hunters, undead skals, and other supernatural creatures. Use your unholy powers to manipulate and delve into the lives of those around you, to decide who will be your next victim. Struggle to live with your decisions… your actions will save or doom London. • BE THE VAMPYR – Fight and manipulate with supernatural abilities • FEED TO SURVIVE – Be the savior and the stalker • SHAPE LONDON – A web of interconnected citizens reacts to your decisions

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Focus Home Interactive

හිමිකම

© 2019 DONTNOD Entertainment and Focus Home Interactive. VAMPYR is developed by DONTNOD Entertainment and published by Focus Home Interactive.

වැඩිදියුණුකරු

DONTNOD Entertainment

නිකුතු දිනය

2019-02-01

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 18 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

USD$2.99

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Español (México)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Deutsch (Deutschland)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(新加坡)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

VAMPYR වෙබ් අඩවිය
VAMPYR සහාය

අතිරේක නියමයන්

VAMPYR රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
VAMPYR බලපත්‍ර නියමයන්
VAMPYR and its logo are registered trademarks of Focus Home Interactive. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට