නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Easily download videos from YouTube and numerous other sites - download and save videos playing on a website to hard disk - add videos easily to your video list. There you have quick access to the videos and you can play them at any time, without having to return to the original web page. You also have the option to play the videos in any size (currently available at selected video providers like YouTube and Vimeo) ----------------------------------------------- If you have problems or videos which cannot be downloaded please don't give a bad rating but write us an email to support@startpage24.com and help us to improve this software. Thank you! -

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Link64 GmbH

හිමිකම

Copyright 2017 by Link64 GmbH

වැඩිදියුණුකරු

Link64 GmbH

නිකුතු දිනය

2017-06-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

1012 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට