නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Video Maker of Photos with Music : Video Editor,SlideShow Maker is the easiest video editing tool and slideshow maker to make stylish videos/photos. This app offers the best tools for you to quickly apply overlay theme/merge/rotate/trim your clips. You can trim video in parts, merge images from your gallery or album, compress video without losing quality like a professional video producer. only takes one tap to create an awesome music video or ideal slideshow instantly. There’re variety of text styles and fonts for you to choose in this movie maker/intro maker/video cutter. Video Maker free also provide powerful video editing function to make funny and creative original videos. Square video functionality no crop mode are customized for Instagram users. Easily sharing your videos to Facebook, YouTube, Instagram etc. Record your special moments like wedding, Valentine's Day, Birthday and happiness mouments. With this video maker/video editor/intro maker/video cutter, creating a video with photos, music, and other elements is easy and fun. You can beautify your videos with subtitles with the help of text with time slot, music, themes,transition,stickers and almost anything you want in a creative and personalized way. Creative Compositing to Mix videos & images together to create double exposures and artistic looks. Layer-based editing! Add videos, effects, text and images then reorder them however you like. This app free for future updates.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Good Job Apps

වැඩිදියුණුකරු

Good Job Apps

නිකුතු දිනය

2019-06-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

86.18 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න
ඔබගේ සංගීත පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට