නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Get ready for the best Video Poker experience on mobile! We are finally releasing Video Poker on the PC after its immense popularity. Do you like Jacks or Better or Deuces Wild? Then Video Poker is the game for you. Enjoy the best mobile casino experience today. No need of real money to play! Our game makes you feel at the Casino all day long! Video Poker is a casino game based on fiver card draw poker. It is originally played on a computerized console similar to a slot machine in casinos all over the world. The player is given 5 cards and has the opportunity to discard one or more of them in exchange for new ones drawn from the deck. After the draw the machine pays out if the hand or the hands played match one of the winning combinations which are shown. Why go to the casino when you can play Video Poker wherever you want?? Download Video Poker now. Play to your hearts content for FREE, no more need of coins to enjoy your favorite game to pass time. Win by getting Jacks or Better, Flush, Two pairs, Three of a Kind, Straight, Full House, Four of a Kind, Straight Flush and Royal Flush. Our Video Poker has it all. Jacks or Better, sometimes simply called Draw Poker is the common variation of Video Poker. Here the payoffs begin at a pair of jacks. Full pay Jacks or Better is also know as 9/6 popularly all over the world. So what are you waiting for?? Download Video Poker for FREE and have hours of fun with all of your friends and family. Tired of all of the paid games on the store? Fret not, Video Poker is absolutely FREE! ❖❖❖❖ Features of Video Poker❖❖❖❖ ✔✔ Las Vegas casino like experience ✔✔ No Real money needed, unlimited Video Poker Fun!
 ✔✔ Completely Free to Play ✔✔ Beautiful Graphics and User Experience Download Video Poker for your phone and tablets today and have endless hours of fun. For any kind of Video Poker Support, mail us!! Rate and Review Video Poker so that we can make the game better! Thanks!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Everyday Games

වැඩිදියුණුකරු

Play Everyday Games

නිකුතු දිනය

2018-08-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

105.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට