නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Craft, farm, solve puzzles and build a thriving village, right in your pocket! Return to the famed and mystical island of Isola and be drawn into the latest sequel in the beloved Virtual Villagers series! In the wake of a volcanic terror on the neighboring island of Asura, a family has made their way to Isola, seeking a new home. As their boat lands on the beach, they are greeted by a strange man and begin to explore this mysterious new world. The beautiful and curious island of Isola was once a paradise home to a thriving civilization but has gone to ruin and untamed jungle. The twists and turns will leave you discovering new, interactive, magical moments at every turn! A REAL TIME VIRTUAL VILLAGE - Be the master of your own village: With real-time simulation, the ability to customize your villagers’ names and game-changing, random island events, no two tribes will ever be quite the same! - Breed, heal and care for your beloved village children and families; build a sustainable village up from ruins; unlock improved food sources with farming and fishing; craft unique resources for puzzles and collections; and so much more! TEACH THEM TO SURVIVE - Train villagers to become proficient at various skills to perform tasks around the island and survive their new-found world. - Power-up villagers with magical necklaces, and improve productivity, life expectancy and much more for your entire village with magical totems and potions! BUILD, SOLVE, AND EXPLORE - Explore the charmed island to solve all-new puzzles and uncover mysterious island secrets. - Gather and combine resources from around your new virtual home to craft rare resources and unlock rewards from completed collections. CARE FOR ADORABLE ISLAND PETS - Acquire homes for a Lemur and Herring that will help weed out pests and discover magical items around your new island. REQUESTS FROM DIEHARD FANS - Reincarnate cherished villagers with all their skills. - Crack open daily reward crates that wash up on shore! ** Please note: this game requires an active internet connection! ** Also available in the Last Day of Work franchise: - Virtual Villagers Series (Origins, A New Home, New Believers, Lost Children, Secret City and The Tree of Life) - Virtual Families 2 Series - Virtual Town - Fish Tycoon Series - Plant Tycoon - San Francisco Zoo

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Last Day of Work

නිකුතු දිනය

2018-11-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

209.56 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට