මුල් මිල USD$89.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 2 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

The deadliest virus attacks the world! Humanity is on the verge of extinction. And only you have a chance to save him from death. DEADLY VIRUS Enter the name of the virus you want to save humanity from! It can be cholera, plague, malaria, etc. REALISTIC WORLD A visual map of virus spread: real countries with different climates; virus infection rate. ANTIDOTE DEVELOPMENT Collect money, upgrade the abilities and save all of humanity. Watch the antivirus development against a deadly infection. Remember that in poor countries viruses spread very quickly and it is more difficult to fight with them because of the low level of medicine and hygiene. The future of the planet is in your hands!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Action Portal, LLC

නිකුතු දිනය

2020-02-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

357.88 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට