නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Edge extension to enable HTML5 Multimedia redirection inside VMware Horizon Agent. VMware Horizon HTML5 Redirection Extension for Edge enables the redirection of HTML5 contents from Horizon desktops/apps. IMPORTANT NOTE: VMware Horizon HTML5 Redirection Extension for Edge requires VMware Horizon 7.5.0 and VMware Horizon Client 4.8 or later. This extension should be installed in Horizon desktops/apps. Contact your IT department for further assistance. VMware End User License Agreement: https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/downloads/eula/universal_eula.pdf

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

VMware Inc

හිමිකම

VMware, Inc. 2018

නිකුතු දිනය

2018-02-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

720 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට