මෙම යෙදුමේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

VPN Shield protects your online privacy by warning you when you are using the Internet in potentially unsafe locations, such as unprotected WiFi hotspots in hotels, and provides a safe and trustworthy connection with a VPN Shield App service subscription, or to your own VPN provider. With an active service subscription, you create an encrypted and secure channel between your device and one of our servers in over ten countries using Virtual Private Network (VPN) technology. This hides your IP, guarantees privacy, and unblocks popular web sites and apps when you choose to connect to the right region for you to overcome censorship. Try VPN Shield App Free Trial Ad Free to be sure we are the best shield for your security, privacy and anonymous browsing. VPN Shield App Features: ● Unblock Internet Sites and Apps - Secure connectivity to unblock restricted Internet websites and apps - get access to your favorites sites like Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, VK, Gmail and other popular network services. ● Totally Anonymous Internet Browsing - We protect your privacy and do NOT record statistics such as browsing or search history, opened web-sites or used apps. ● Hide IP Address and Location - Bypass Internet censorship and enjoy using your services wherever you are located, even China. ● Unlimited Speed and Data Traffic - No speed limitation, no bandwidth limitation. Watch your favorite movies, listen music, browsing any websites and use apps without any restrictions. ● Works with any Connection - Use VPN Shield App with any local networks in the office or home, or public WiFi, 2G, 3G, and LTE with any carriers. ● One Subscription For Multiple Devices - Purchase just one subscription and share it between your Smartphone, Tablet, Laptop, and Desktop devices running different platforms! ● Automatic Connection Mode in Unsecured Networks - Start a private and safe VPN connection automatically when an unsafe Internet connection is detected, like in a hotel or cafe. ● Wide Geographical Locations Coverage - Servers are located in more than 10 countries worldwide, with multiple servers per country to ensure a solid connection and fast browsing. ● Real-time Server Access Guarantee - Our team performs real-time monitoring of server accessibility from all major-geographical regions to provide non-stop security and privacy of VPN Shield App for our customers worldwide. Operated by Defendemus - an EU network security expertise company. ● Super Fast Customer Support - 24/7 response rate for any issue. Trusted by Professionals - 5 years on market with tens of thousands of active users worldwide. Subscriptions: VPN Shield App works as a subscription service with a wide range of payment options available ● 1-Day Free VPN Trial with Unlimited Bandwidth and Traffic - Adfree. ● 1-Month ● 1-Year ● Lifetime To use the subscription and share it between yours Smartphone, Tablet, Laptop or Desktop devices you will need to create your personal VPN Shield account. Locations: VPN Shield uses servers located in: ● United States ● United Kingdom ● Canada ● Germany ● France ● Netherlands ● Sweden ● Singapore ● Japan ● Australia ● Hong Kong All locations are operated by Defendemus - European network security expertise company. Restrictions: Please note that use of BitTorrent software is not allowed within the scope of this service, and will result in a decrease of service speed and ultimately the blocking of the account. Contacts: Web: http://www.vpnshieldapp.com Customer Support: support-team@vpnshieldapp.com Facebook: http://www.facebook.com/VpnShield Try VPN Shield App Free Trial Ad Free to be sure we are the best shield for your security, privacy, and anonymous browsing.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Defendemus sp. z o.o.

හිමිකම

Copyright © 2012-2019 Defendemus

නිකුතු දිනය

2017-01-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.24 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ආරක්ෂාව > Personal security

මෙම යෙදුමට හැකියි

Wi-Fi ජාල සඳහා ස්කෑන් කර සම්බන්ධ කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
VPN විශේෂාංගවලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට