නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Hey Tank Commander, the real TANK BATTLE GAME - War Machines - Tank Stars is finally here! Get ready for the tank warfare and jump into the war action in modern PvP tank shooter! Choose your tank, upgrade your deadly weapon and get ready for real World War in an exciting arena where there's danger around every corner! Destroy enemies, aim precisely, shoot fast and dominate the world full of different tanks! Probably the most addictive based tank game ever made! And it’s free! Race your way through and crush your enemies with steel. If you love driving with heavy vehicles and shooting, this is your game! Real warfare, "Battle Tank!!!"

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FiveStar King Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-05-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට