මුල් මිල USD$84.99 විය, වර්තමාන මිල නිදහස්
100% වට්ටම් • 3 පැය වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Mafia world complies with the tough laws. Each syndicate owns definite privileges and also - city districts. But one day in a year all Mafia families can claim to the right to infringe upon others' spheres of interest. Help one of the syndicates to win and become mafia clan representative. Fight with the others, survive at any cost to win! This Mafia War also has its special aspects: LOCATION The battle takes place in the terrain, where even environment wants to kill you: acid fog spreads across quickly; MAFIA FIGHTERS Each syndicate sends most experienced killer: don't underestimate your enemies otherwise you die. TACTICS AND STRATEGY Indispensable for survival: don't stand still - run, crouch and crawl, stay alive at all costs! MAP FEATURES Stash points, located throughout the battlefield: search for arms, first aid kits, and other loot...but not only on the map but also in your enemies' pockets For the luckiest fighters, there is an opportunity to gather the unique gangster weapons and clothing collection. Complete different tasks and earn money to unlock this or that unit. War of Criminals KEY FEATURES: 1) Furious showdown of 3 mightiest mafia syndicates; 2) Huge fighting location with lots of dangers; 3) Bonuses and hidden weapons caches; 4) Stylish mafia attires and weapons collection. Fight to the end and bring the victory and power to your syndicate!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Games 4 Teen, LLC

නිකුතු දිනය

2020-02-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

334.74 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට