නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

When the entire world is at war, bold generals rise to the challenge and lead their armies toward Global Conquest. The time has come for you to strike! Do you have what it takes? Build your base, dominate regions of an actual real-world map, and lead your faction to conquer every nation of the globe! You are a lone military force in a world completely engulfed by war. But you are destined to rise up and conquer it all! So build a mighty base, gather strong allies, and launch a global assault in the most explosive MMO real-time strategy game! **GAME FEATURES** REAL-WORLD ACTION • Immerse yourself in a world where thousands of real players struggle for dominance 24/7. • Talk to your allies (and taunt your enemies) in the global chat, or plot your next attack in the private Faction chat. • Build your forces from units based on actual modern war machines including armored tanks, lightning fast jets, long-range artillery and much more! • March your army across a faithfully recreated World Map. REAL-TIME CONQUEST • Fight for supremacy in live, real-time PvP warfare. • Utilize cunning strategies to strike your enemies where and when they least expect it. • Call on Allies for reinforcements to overcome any obstacle! REAL MILITARY STRATEGY • Customize your base to create an impenetrable fortress that will crush any invasion. • Recruit skilled commanders that specialize in various types of operations. • Forge a massive Alliance with other players and coordinate amazing feats of strategy together. What are you waiting for, sir? The world needs a general like you to dominate and win this war! Includes Xbox Live. Earn Achievements, share game clips, and challenge your friends online. _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Celebrate the Lunar New Year with gifts blasting from every corner! We’ve prepared a massive chain event for you -- get ready for fireworks! Find the Asian pagodas on the World Map and gather the holiday coins! You can exchange them with the Panda trader for powerful rewards! It's time to craft the two new offense add-ons and the new defensive gear item. Conquer the world in style with a new Lunar Avatar and two new Lunar Avatar Frames. Quality-of-life improvements and minor bug fixes.

විශේෂාංග

 • RTS reinvented
 • Freely place buildings on your Base.
 • Realistic units, buildings & animations.
 • Attack anybody in the world on a faithfully reproduced World Map.
 • Choose your commander and power-ups wisely.
 • Figure out and exploit your enemies' weak points.
 • Request real-time reinforcements from allies.
 • Make split-second decisions that will determine the outcome of the battle.
 • Form alliances and coordinate your efforts to destroy your opponents.
 • Enter the global and Faction chats to meet people from around the world.
 • Take part in synchronous PVP.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

හිමිකම

© 2017 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

නිකුතු දිනය

2017-08-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

664.48 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Polski (Polska)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
हिंदी (भारत)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට