නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

WarriOrb: Prologue is a free standalone demo for the action platformer WarriOrb. You play as a mighty demon trapped in an unlikely body. You will have to make your way through the ravaged world to regain your freedom and sanity. Along the way you will meet demons, giants, mutants and all sort of magical and crazy creatures.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Trapped in a Ball: Explore a tragic story of loss and desperation hidden behind a comic tale.
  • Sweet Freedom: Run, jump, bounce and roll your way to freedom!
  • Platforming Skills: It feels like everything is out to get you … You got that right! Challenge your skills and reflexes against the deadliest of traps.
  • Think, Think, Think: Solve challenging puzzles in between traps!
  • Get Social: The world is ending! Chat with friendly and unfriendly fellows along the way about it.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Not Yet

හිමිකම

© Not Yet Entertainment Kft. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Not Yet

නිකුතු දිනය

2020-07-19

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට