නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Warships Wars: Pacific is a 3D global battle naval strategy game ,it's based on real warships and aircraft carriers with a historical background of World War II, highly simulated weather changes and naval conditions, realistic battleship cannons, aircraft carrier bombing special Effects, reproduce the classic battle of World War II, experience the iron-blooded romance of giant spaceship cannon! The most realistic strategy game of military restoration in World War II, All players feel like the immersive experience of the navy battlefield! Contact Us: Facebook:https://www.facebook.com/WarshipWarsBattleforSurvival/ Follow fans page and contact the administrator to get the Free Luxury gift packs. Game Features: Panoramic 3D model, legendary battleship The game is built by senior veteran R&D team in the military field. True 3D panoramic modeling, the battleship model is supervised by the top model instructor, which perfectly restores the original appearance of famous warships such as Montana class battleship and Musashi Battleship. The game screen is highly realistic, with the classic warship as a model, the design of the hull structure, from the hull, turret to the dock, deck, command tower, etc., each part is made very fine, faithfully showing the majestic momentum of the classic warship. The favorite of bloody army fan , the Iron Legion Not only the most basic friend system, but also the alliance system that competes with each other and the military system that gains the rank of prestige promotion, the players are firmly connected. Coupled with 1v1 athletics, island battles, global history battles, various resources, challenge copies, and many other refreshing gameplay designs. Historical names will go out and fight side by side The history of World War II, the world famous, classic battles wrote a scene of war legend. The same game has gathered elite leaders from all over the world. World famous players such as William Frederick and William Nimitz will return to the battlefield to help you out to sea. Not only do they themselves provide a powerful attribute bonus to the warship, but when the life’s enemies or close comrades play at the same time, the ship’s attributes will be greatly improved. Rich growing, good experience The game provides hundreds of historic battleships for players to choose from, and after getting the favorite battleships, they can also gain further growth by upgrading components and upgrading the captain. Of course, the above methods of promotion are very intuitive and easy to understand, and are accompanied by rich and meticulous novice guidance, ensuring that new players who come into contact with the game on the first day can also successfully master and have fun.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

1,Open Alliance copy 2,Open alliance war 3,Open the captain's rank training system

විශේෂාංග

  • Global service, competitive at the same time:Global real-time war, no borders, global players simultaneously
  • The classic World War II reappears, the war-torn sea war era:With the real battleship in history, the blue story of the plot, the real scene reproduction
  • Elite sea battle duel, the king dominates the world:Hundreds of warships, dominate the world, the blue waters, the misty waters, the roaring ship guns, give you the top naval experience
  • Continue remotely, don't miss it:New beginning, continue with you classics, skill effects, style, wonderful, sea battle peak

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GOGOI GAME

නිකුතු දිනය

2019-02-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

965.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(香港特別行政區)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට