නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The classic game of whist is a plain-trick game without bidding for 4 players in fixed partnerships. There are four players in two fixed partnerships. Partners sit facing each other. A standard 52 card pack is used. The cards in each suit rank from highest to lowest: A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2. The player to the dealer's left leads to the first trick. Any card may be led. The other players, in clockwise order, each play a card to the trick. Players must follow suit by playing a card of the same suit as the card led if they can; a player with no card of the suit led may play any card. The trick is won by the highest trump in it - or if it contains no trump, by the highest card of the suit led. The winner of a trick leads to the next.When all 13 tricks have been played, the side which won more tricks scores 1 point for each trick they won in excess of 6. The partnership which first reaches 7 points wins the game.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Classical gameplay
  • AI engine

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GASP Mobile Games Inc

හිමිකම

2012 GASP

වැඩිදියුණුකරු

GASP Mobile Games Inc

නිකුතු දිනය

2013-02-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

18.4 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Whist වෙබ් අඩවිය
Whist සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට