නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Hey! It's a perfect day for an amazing adventure in the world of farm games. Take your little plot of land and build a prosperous, thriving farm that everyone will envy. Expand frontiers to get even more resources, produce a variety of Western goods and raise cute animals for that warm, fuzzy feeling! Experience the quiet charm of rural life: a beautiful location with a view of a river awaits you. Build the farm of your dreams with plenty of buildings and decorations. Raise cute farm animals and harvest diverse crops to make your farm a success! DEVELOP A SUCCESSFUL FARM Expand your farms' seeding territory to grow more crops and vegetables. Raise the most beautiful garden anyone has ever seen, with lush fruit trees and bushes. Don’t miss a chance to grow: coffee, cocoa and hazelnut trees, as well as become an owner of a gorgeous vineyard. And, of course, each farm need its own style and decorations. RAISE CUTE ANIMALS Start your farm journey with cows and pigs and step by step, unlock a variety of other animals: chickens, goats, turkeys, geese and much more! Don't forget about pets, of course: cute dogs and puppies, cats and kittens and even different kind of rabbits are waiting for you BUILD WORKSHOPS So, now you have a lot of resources and it’s the perfect time to start the production process. Build different workshops like the: Dairy, Summer Kitchen, Grill, Mill, Stove, Coffee Bar and much more to produce various types of useful goods. Repair your dock and cast your lure to fish in the lake. Scale up the production to get even more supplies to expand your sale capabilities and get rich. SEND GOODS BY TRAINS Build a railway station to send trains to other farms. Collect the necessary amount of goods in special boxes and get a valuable reward - and experience, of course. Still have a lot of goods? Fulfill the orders on the order board to progress faster. JOIN STAGECOACH RACES Wild West is a place where the bravest compete! Join the crazy Stagecoach races and prove your neighbourhood is the best of the best. Get the highest scores you can and hightail it through Competitive Leagues to get the best rewards ever. Stunning 3D graphics Camera rotation — nspect your farm from every angle! Various crops to grow and later process at your workshops Fun, charismatic townspeople with orders you need to fill Lovely animals to take care of: feed flocks of chickens, milk cows, shear sheep and much more… Different buildings and decorations Stagecoach racing Order Board and Train orders And much much more… A marvelous journey into untamed territories awaits you, with buried treasure and colorful characters along the way! Transport yourself into the adventurous past of the Wild West and stake your claim to utter fun!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Here’s a new update! - Fixed errors Please update the game for the changes to take effect.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Social Quantum Ireland

නිකුතු දිනය

2016-07-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

108.84 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ වීඩියෝ පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Português (Brasil)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(台灣)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට