නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to Windows Central for Windows 10! The app is available for phone and PC or wherever you have Windows 10. Through our app you can get all the access to the number #1 Microsoft and Windows site in the world at www.windowscentral.com. The Windows Central app is free and ad-free and includes the following features: - Ad-free viewing experience to all our articles, reviews, and editorials - Windows 10 Ready - Optimized for Windows 10 and Continuum! - Forums - Access to our vast user forums for help, tips, and info - YouTube Channel – See all our videos directly - Comments – Leave your thoughts or respond to another user including up and down votes - Actionable notifications for comments and forums - Video – Embedded YouTube videos within the article - App Downloads – Custom links to download apps and games we cover - Live Tile with latest articles - User selectable color accents for the app - Dark or Light theme - Push notifications for new articles - More coming soon!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mobile Nations

හිමිකම

2016 Mobile Nations

වැඩිදියුණුකරු

Mobile Nations

නිකුතු දිනය

2016-02-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.64 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
backgroundMediaPlayback

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Windows Central වෙබ් අඩවිය
Windows Central සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට