නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Word Connect game combines the best of word searching for tremendous brain challenging fun! Play this free game on PC or on mobile phone. There are 1000+ levels in Word Connect Game. From easy to hard. 100% free game. No ads or No in-app-purchase.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Tiny Games

හිමිකම

Copyright © Tiny Games, Inc.

වැඩිදියුණුකරු

Tiny Games Inc

නිකුතු දිනය

2018-04-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

41.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට