නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Do you like relaxing with classic word games! Word Connect games are the latest fun way to train your mind and vocabulary. Gameplay is simple to learn! Just swipe the letters to build words. Build all the words to finish level, build all the hidden words to earn more rubies! No stress with time limits. Hours of fun and learning new with hundreds of levels. Improve your vocabulary, concentration and spelling skills with this word game! Solving levels is addicting, like giving snack of cookies to your brains! Stuck: Ask help from your family members and friends with share button. Word Connect Fun! is a simple but exciting word searching puzzle game that keeps you playing for hours! NOTES • "Word Connect Fun!" may contain ads like banner, interstitial and video ads. • "Word Connect Fun!" is free to play, but you can purchase In-app items to get help for the game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Added links to dictionary so you can learn new words after every level.

විශේෂාංග

  • Do you like relaxing with classic free word games!
  • Word Connect swipe words games are the latest fun genre to train your mind and vocabulary.
  • Hours of fun with words. Learn new words with hundreds of levels.
  • Word Connect Fun! is a simple but exciting word searching puzzle game that keeps you playing for hours!
  • Relaxing background music for calming effect. Like mindfulness with words!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

JH Digital Solutions

හිමිකම

JH Digital Solutions

නිකුතු දිනය

2017-12-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

161.51 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)



මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට