නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Word Cross is an absolutely ENJOYABLE crossword puzzle & word search journey with BEAUTIFUL scenery spots! Enjoy playing free online words puzzles games with family! Do you like brain games or puzzle games as word feud or scrabble? Dive into the Word Puzzle Game become word cross master. ✧✧ Crossword, to be word finder! Do word find with your friends. ✧✧ Get your portion of fun daily brain training with Word Cross, the best Free crossword puzzle game. Learn new words and curious facts on broad topics in our carefully crafted easy cross word puzzles games and challenge millions of people from all over the world! Enjoy classic easy crosswords puzzles in interactive format with beautiful theme designs, easy navigation which can be solved by everyone! Simple and easy enjoyable graphics, with easy controls, keep your brain smart young, educational for everyone. There is no time limit or penalities for inccorrect words, if you have no idea with it, you can skip this level. Play in each day and spin for bonus time half spend. Word Cross is a creative crossword puzzle game which can inspire your passion for brain challenges. It includes all the essences of word scramble games to make you feel totally ADDICTIVE & ENTERTAINING Word Connect game. FEATURES - Simple easy play, hard to master like scrabble - Nice & beautiful board for you same as Word Cookies - FREE to Play - Find words with bonus to collect spot, stars, & extra words. - Suitable for both kids and adults to train word spell skills. - No network required and you can enjoy word search at any time ✧ Interesting crossword puzzle ✧ Word Cross is a super words puzzle game! Word Cross may be easy at first, but it will get harder and harder with processing. Crossword is more challenging. What’s more, playing Crossword can exercise your brain and make you smarter! If you like crossword puzzles and word find, you should try this cute words game, Crossword with friends ! In this game, you can improve your spelling skills and word search skills, I believe you will become the best word finder. In a word, you need to do word find and fill all grids with words letters. If you're a fan of words with friends , wordscapes, word friends , words crush or boggle with friends and pixwords this game will be familiar to you. Download to begin training your brain and become a real master of word games

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Candy Bubble Puzzle Games

නිකුතු දිනය

2019-04-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

28.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට