නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Another awesome word puzzle game created by the makers of Word Connect! PLAY this highly-addictive brand new puzzle game, fusing word searches, brain teasers and word puzzles with beautiful background pictures together FOR FREE! Discover the fun of word puzzle games and awesome scenery in Word Connect 2! Begin your word adventure NOW! Complete more levels and EARN more coins! It is time to test your vocabulary and start brainstorming with family and friends! We guarantee Word Connect 2 will exceed all your expectations of a word or puzzle games! Start your word journey RIGHT AWAY! Key Features: - Simple and addictive gameplay! Swipe letters to collect words and finish the puzzles making the game even more entertaining! - 500 levels with tons of words awaiting you! - Different scenic background pictures and well-designed graphics! - Check out the level map to compete with your friends while having fun! - Login to get awesome daily rewards! - Bonus Words! Find out hidden words to get an extra bonus! - Get clovers! The more words you build in combos, the more clovers you can get! - Got stuck? Connect with your Facebook account and ask your friends for help! - With no time limits, you can discover words at your own pace! - Play without wifi! Challenge and complete levels in Word Connect 2 anytime, anywhere! - Supported on both phone and tablet! What are you waiting for? DOWNLOAD and TRY the brand new puzzle game WORD CONNECT 2 right away!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kids Fun Puzzle Games

නිකුතු දිනය

2019-03-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

88.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට