නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

If you're looking for the most trendy word search game, Word Search Puzzle is the game for you! You will enjoy a fun challenge as you identify the hidden words and then swipe up, down, left, right or diagonally to mark them. It's a fun way to hone your vocabulary, spelling and puzzle skills. The game has 3 difficulty levels from easy to hard, you can choose them freely. Forget pen and paper, you'll never run out of puzzles with this game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Free Puzzle Games Fan

නිකුතු දිනය

2019-08-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

73.71 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට